:: english

Renata Domagalska

Malarstwo w tradycyjnej technice: olej, akryl, pastel. Współczesne Malarstwo figuratywne, ekspresyjno - impresyjne...

Tematyka: Akt , Portret, Pejzaż, Pejzaż miejski, taniec: Flamenco, Tango, Folklor i Inne...

* kliknij na zdjęciu żeby zobaczyć powiększone zdjęcie całego obrazu.

taniec ludowypolski folklorW RYTMIE AFRYKI (nr. 38/2010)ROSYJSKIE TANCERKI LUDOWE (nr. 13/2007)ROSYJSKIE TANCERKI LUDOWE (nr. 11/2007) TANCERKA LUDOWA (nr. 12/2007)

Z cyklu Tańce Świata w Malarstwie - FOLKLOR - taniec ludowy różnych regionów Świata. Autor - Renata Domagalska. Rok 2007. Technika mieszana - olej i akryl na płótnie.

Folklor (ang. folk-lore "wiedza ludu") - symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny.
Termin folklor; wprowadził do obiegu naukowego brytyjski pisarz William Thoms w 1846roku, określając nim najstarsze składniki kultury takie jak "pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia etc.". Z biegiem czasu termin ten upowszechnił się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, gdzie sprzyjały mu panujące wówczas prądy umysłowe, a w szczególności gloryfikujący kulturę ludową Romantyzm. Początkowo badania folkloru prowadzono w ramach etnografii literaturoznawstwa, historii sztuki, religioznawstwa, językoznawstwa i muzykologii. Dopiero w latach trzydziestych XX wieku za sprawą uczonych europejskich wyodrębniła się folklorystyka - samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem poznania jest folklor.

Od samego początku istnienia terminu "folklor", pojawiły się wśród badaczy daleko idące rozbieżności w rozumieniu zakresu tego pojęcia. Zajmowano w tej sprawie trzy stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane np. przez Archera Taylora, wyznaczało maksymalnie szeroki zakres folkloru, włączając doń nie tylko kulturę symboliczną i społeczną, ale także elementy kultury materialnej (np. narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp.). Przeciwieństwem tego stanowiska była orientacja literaturoznawcza, reprezentowana np. przez J.M. Sokołowa, która zawężała folklor wyłącznie do literatury ustnej (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia). Współczesna folklorystyka zajmuje stanowisko pośrednie włączając w zakres folkloru dziedzinę zwyczajów, obrzędów i wierzeń wraz z kulturą artystyczną obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec.

Typologie folkloru:
- Zanikający folklor tradycyjny - Obejmuje on klasyczne gatunki literatury ustnej, oraz wokalno-muzyczne i choreograficzne relikty dawnej obrzędowości.
- Folklor współczesny (spontaniczny) - jest wyrazem aktywności twórczej poszczególnych subkultur, ale obejmuje również przekaz interspołeczny, zaspokajając różne potrzeby międzyludzkiej komunikacji.

Transmisja treści następuje zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez różnego rodzaju środki przekazu (słowo drukowane, telewizja, internet).
Obejmuje takie formy jak: pogłoska, plotka, anegdota, dowcip, satyra towarzyska, stereotypowy toast, formuła życzeniowa, porzekadło, przysłowie sytuacyjne, parodia, legenda miejska, itd.
- Folklor rekonstruowany - jest to zjawisko wtórne, obejmujące teksty i obrzędy wyuczone, opracowane stylistycznie i przedstawiane w sytuacjach celowo zaaranżowanych (np. kapele grające na tradycyjnych instrumentach, zespoły wokalne i taneczne, np. zespół "Mazowsze") Określa się je jako folkloryzm.
- Socjohistoryczne pozwala wyróżnić np. folklor chłopski, szlachecki, miejski, robotniczy.
- Środowiskowy, np. folklor żołnierski, marynarski, przestępczy, uczniowski.
- Zawodowy, np. folklor górniczy, rybacki.
- Regionalny, np. folklor góralski, kaszubski, śląski.
- Sytuacyjno-okolicznościowy, np. folklor wojenny, strajkowy, obozowy.
- Etniczny, np. folklor cygański, żydowski.
- Dominanty środków wyrazu, np. folklor słowny, muzyczny, taneczny, widowiskowy, plastyczny (maski, kostiumy)
Charakterystyka przekazu folklorystycznego.
Transmisja tekstów folkloru jest anonimowa, spontaniczna, ekspresyjna i następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu nadawcy i odbiorcy. Odbywa się w określonych okolicznościach (sytuacjach folklorotwórczych) np. podczas obrzędów rodzinnych, dorocznych, zabawy i wymaga odpowiednich kompetencji kulturowych odbiorcy (np. podzielania określonego stosunku do norm społecznych, znajomości faktów związanych z przekazywanym tekstem itp.). Nadawcami są kompetentni reprezentanci tradycji, zwykle jednostki uzdolnione. Przekaz folklorystyczny zakłada wymienność ról między nadawcą i odbiorcą. Odbiorcy przekazu współdeterminują jego formę (np. gdy słuchacze wyrażają niedowierzanie, co do opowiadanych treści, gawędziarz rozbudowuje w danym fragmencie szczegółowe opisy detali, aby przekonać słuchaczy o autentyczności zdarzenia)...

(wikipedia)

© Copyright by Renata Domagalska 2014 | Kontakt | RSS | Ostatnia aktualizacja strony 2014-02-17 ::Linki ::Mapa Strony

:: więcej obrazów tutaj na Index Obrazów

erotyczny obraz malarski

33/12

erotyka w malarstwie

38/12

kwiaty

36/12

Lista przydatnych terminów związanych ze sztuką malarską. Słowniczek w trakcie edycji..(Źródła: głównie Wikipedia, jeśli jest inaczej podano w notce)
Malarstwo
Malarstwo - obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Dzieła sztuki dzielą się na: przedstawiające (na przykład: figuratywne) i nieprzedstawiające (abstrakcyjne). Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną ( monochromatyczna i polichromatyczna), plamą i linią, umieszczonymi na płótnie (bawełna, len) lub innym podłożu (papier, deska, mur, ściana, malarstwo ścienne, tablica, panel płócienny i inne.. ), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich o czym świadczy historia sztuki jak i sztuka współczesna.
Sztuka współczesna
Aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej). Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym podziałom. Na skomplikowany obraz tej sztuki składają się: ruchy artystyczne, tendencje i manifesty. W początkach XX wieku dadaiści znacznie przyczynili się do zaczątków współczesności. Obok przekształceń wcześniejszych, tradycyjnych form pojawiły się nowe dziedziny i media. Do jednych z pierwszych wprowadzonych przez awangardę należą abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt, w czasach drugiej awangardy (neoawangardy) pojawia się także instalacje, happening, fluxus,videoinstalacje, performance. Nie istnieją żadne formalne ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej...
Sztuki plastyczne
Obok literatury i muzyki to jeden z działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej: Z form płaszczyznowych (kreowanie obrazu)wyróżnia się: malarstwo, rysunek, grafikę, grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna), grafika użytkowa (stosowana, projektowa), grafika komputerowa, typografia, kaligrafia, fotografika, animacja, ornamentyka, formy przestrzenne (kreowanie kształtu), architektura, architektura wnętrz, wystawiennictwo rzeźba, rzemiosło artystyczne, lalkarstwo, wzornictwo przemysłowe, instalacja, projektowanie kostiumów, scenografia.
Malarstwo olejne
Malarstwo olejne to technika malarska, posługująca się farbami olejnymi. Technika polegająca na pokrywaniu zagruntowanego płótna, gładkiej deski lub innego podobrazia farbami z oleju lnianego (lub innych roślinnych olejów schnących, np. konopnych, makowych) i odpowiednich pigmentów. Malarstwo olejne jest bardzo kosztowną techniką malarską, ale dającą dużą swobodę w doborze i mieszaniu barw, uzyskiwania efektu matu lub połysku, efektów półprzezroczystości i przenikania barw, oraz tworzeniu złożonych faktur oraz impastów. Po opanowaniu podstaw warsztatu jest stosunkowo łatwą i wdzięczną techniką. Umożliwia ona wielokrotne retuszowanie przez nakładanie kolejnych warstw farby na obraz. Obrazy olejne cechuje też duża trwałość.
Malarstwo akrylowe
Malarstwo akrylowe to malarstwo za pomocą farb akrylowych. Malarstwo akrylowe jest alternatywą dla malarstwa olejnego i jednocześnie wygodniejszą techniką malarstwa od akwareli i gwaszu. Farby akrylowe występują zarówno w postaci zawiesin umożliwiających malowanie na papierze, zbliżone do akwareli i gwaszu jak również można je rozpuszczać w rozpuszczalnikach organicznych i uzyskiwać farby zbliżone charakterem do farb olejnych. Farby akrylowe dostępne są także w formie puszek z rozpylaczem (sprayem) stosowanych w technikach graffiti. W stosunku do akwareli malowanie farbami akrylowymi jest łatwiejsze, umożliwia pełne mieszanie kolorów i dokonywanie retuszy. W stosunku do farb olejnych farby akrylowe dają nieco mniej swobody w nadawaniu obrazom faktury, jednak podobnie łatwo można za ich pomocą uzyskiwać wszelkie inne efekty od wrażenia przenikania kolorów po efekty przestrzenne.
Obrazy olejne
Obraz olejny. Patrz Malarstwo olejne.
Style malarskie
Spośród znanych stylów malarskich wymienia się: Malarstwo Egipskie: Na uprzednio zaprawionym warstwą wapienną podłożu kamiennym, ceglanym lub drewnianym - czerwoną linią nanoszony był szkic przedstawianej sceny. Kontury zaznaczano mocną, czarną linią. Powstałe pola wypełniano kolorem. Malarstwo gotyckie: Tematyka głównie z Nowego Testamentu i pierwsze świeckie motywy. Charakterystyczną cechą jest przedstawianie człowieka jakim jest naprawdę, niedoskonałego. Szczególny rozwój w Toskanii (freski Giotto). Malarstwo pompejańskie : Odnalezione w Pompejach liczne malowidła na ścianach odkopanego spod warstw popiołów miasta pozwoliły badaczom na odtworzenie historii malarstwa rzymskiego do 79 r. August Mau w XIX w. wyróżnił cztery style pompejańskie stosowane do dekoracji architektonicznej. Malarstwo renesansu Styl w malarstwie zachodniej Europy XV i XVI wieku. Malarstwo renesansowe rozkwitło najwcześniej we Włoszech. Kolejne style wg. poszczególnych epok: Renesans, Manieryzm włoski, Manieryzm niderlandzki, Barok, Rokoko, Klasycyzm, Romantyzm, Eklektyzm oraz Historyzm, Barbizończycy, Akademizm, Prerafaelici, Realizm oraz naturalizm, Impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm, symbolizm, prymitywizm, secesja, ekspresjonizm, fowizm oraz neofowizm, kubizm, futuryzm, konstruktywizm, dadaizm, abstrakcjonizm – tamże również linki do różnych odmian abstrakcjonizmu, surrealizm, socrealizm, pop-art, op-art, hiperrealizm, plagiaryzm. Malarstwo pozaeuropejskie: ukiyo-e.
Tradycyjne techniki
(uzupełnić)
Pracownia plastyczna
Miejsce pracy artysty (malarza, ceramika, rzeźbiarza), inaczej zwane z francuskiego atelier. Charakter pracowni zależny od dziedziny specjalizacji plastyka: pracownia rzeźbiarska, pracownia malarska, pracownia ceramiczna, itp.. Pracownie mogą mieć charakter prywatny jak miejsce pracy poszczególnego twórcy jak i publiczne: na uczelniach i w domach kultury.
Techniki malarskie
Do rodzajów i technik malarskich należą: akwarela, collage, enkaustyka, fresk, al secco, witraż, sgraffito, graffiti, gwasz, malarstwo akrylowe, malarstwo kredkami, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, polichromia
Farby i media
Dotyczące FARB definicja z Wikipedii cytuje: Farba – substancja powłokotwórcza służąca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania powierzchni dowolnych przedmiotów. Może zalegać na ich powierzchni, lub nieznacznie wnikać w głąb. Składa się z substancji barwiących – najczęściej w postaci pigmentów oraz substancji dodatkowych: spoiw, wypełniaczy, rozcieńczalników, rozpuszczalników, a także substancji błonotwórczych, dyspergujących, konserwujących, opóźniających wysychanie, reagujących z podłożem itp. Zazwyczaj substancji barwiącej towarzyszy wypełniacz, którego ziarna są o rząd wielkości grubsze od pigmentu. Rolą wypełniacza jest obniżenie ceny farby, poprzez powiększenie powierzchni zajmowanej w powłoce przez pigment, gdyż ziarna wypełniacza są oblepiane przez pigment. Stosuje się również farby bez wypełniaczy, a jedynie składające z pigmentów. Ma to miejsce w szeregu przypadków: np. gdy chodzi o najwyższą jakość krycia i barwy, lub też odwrotnie – gdy pigment jest na tyle tani, że wypełniacz nie jest potrzebny (zwykle farby najniższej jakości), inną przyczyną braku wypełniacza może być farba, której głównym celem są inne zastosowania niż dekoracyjne – wtedy gdy pigment odgrywa rolę substancji czynnej – np. zabezpieczającej lub leczniczej. Ze względu na ilość powłok farby, dzieli się je kolejno na: gruntujące, podkładowe, powierzchniowe. Rolą farby gruntującej jest zapewnienie przyczepności do podłoża farbom następnym, oraz wyrównanie niewielkich nierówności. Jej warstwa jest na tyle gruba, że odcina także całkowicie ciemną barwę podłożą, co jest istotne w przypadku jasnych powłok powierzchniowych. Farba ta jest zwykle bardzo szorstka, a więc i matowa. Rolą farby podkładowej jest wygładzenie powierzchni farby gruntującej, zlikwidowanie jej porowatości, oraz zapewnienie przyczepności dla farby powierzchniowej, cechującej się bardzo cienką powłoką a często także specyficznymi właściwościami mechanicznymi. Ze względu na zastosowanie, farby dzieli się głównie na: artystyczne (tworzenie dzieł sztuki) i malarskie (dekoracyjne pokrywanie powierzchni), oraz do zastosowań specjalnych (np. świecące, ochronne, lecznicze, wskaźnikowe, drukowe). Ze względu na rodzaj spoiwa farby dzieli się na: akrylowe, celulozowe, kazeinowe, klejowe, krzemianowe (na bazie szkła wodnego), lateksowe, olejne, spirytusowe, wapienne, oraz na bazie całego szeregu rozmaitych żywic syntetycznych. Istnieją również farby bez spoiwa (jego funkcję spełnia wypełniacz lub pigment). Istnieje również szereg farb posiadających obok pigmentów także barwniki. Powłoki farbiarskie mogą być dodatkowo wykańczane powłokami lakierniczymi. (O MEDIACH do uzupełnienia)
Artysta malarz
(uzupełnić)
Sztuka polska
(do uzupełnienia)
Szttuka na świecie
(uzupełnić)
Sztuka Europejska
(uzupełnić)
Tematyka w malarstwie
Zarówno współcześnie jak i w historii sztuki sztuki malarskie zajmowały się tematyką: religijną, mitologiczną (mitologia), historyczną, batalistyczną, poza tym pojawiały się tematy: pejzażowe (krajobrazowe), nokturn, weduta, martwa natura, rodzajowe, portretowe, akt, marynistyczne, abstrakcyjne.
Funkcje malarstwa
Oprócz ideai Malarstwo ma kilka funkcji: monumentalne (związane z architekturą), sztalugowe, miniaturowe, dekoracyjne (ozdobne), gabinetowe.